Termeni și condiții detaliate de garanție

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

JPR AQUA, în calitate de producător, declară că produsele furnizate cumpărătorului sunt lipsite de defecte fizice și respectă condițiile stabilite de reglementările legale specifice (în special standardele europene).

JPR AQUA nu este responsabil pentru selectarea produselor individuale pentru un proiect de investiții. Sfaturile profesionale oferite de angajații companiei sunt doar de natură consultativă.

CAPITOLUL II – RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI

Garanția acoperă doar defectele produselor din plastic turnate prin rotație JPR AQUA care sunt revendicate după data livrării/primirii produsului și înainte de expirarea perioadei de garanție.

Garanția acoperă numai defectele și daunele cauzate de cauze inerente produsului și care împiedică utilizarea acestuia în conformitate cu scopul propus, așa cum este definit în documentația tehnică și de utilizare furnizată pentru fiecare produs.

Garanția nu acoperă alte pretenții decât cele menționate în Secțiunile 1 și 2 din acest capitol de mai sus (inclusiv, dar fără a se limita la, pretenții pentru costurile asociate cu demontarea și reinstalarea produsului).

Garanția nu se aplică dacă:
– Investitorul/Instalatorul (cumpărătorul) nu respectă recomandările cuprinse în documentația tehnică și operațională furnizată cu fiecare dispozitiv, în special în ceea ce privește instalarea dispozitivului, precum și regulile de întreținere și funcționare furnizate de producător,
– Investitorul/Instatorul (cumpărătorul) efectuează modificări tehnice/tehnologice ale dispozitivului în mod arbitrar, fără a anunța producătorul,
– dispozitivul este utilizat în alte scopuri decât cele specificate de producător în documentația furnizată cu fiecare produs;
– produsul a fost selectat incorect, ținând cont de cerințele și condițiile existente la locul de investiție (în special, costurile dispozitivelor sunt prea mici pentru a satisface cererea);
– au fost identificate forțe naturale (atmosferice și geologice) care sunt în afara controlului producătorului;
– sunt detectate deteriorări mecanice cauzate de Client sau de terți (NOTĂ! În special, nu este permisă: rostogolirea sau tragerea dispozitivelor de-a lungul solului, aruncarea dispozitivelor dintr-o cutie de marfă sau de la marginea unei adâncituri în jos, instalarea acestea într-o nișă care nu este pregătită, de exemplu, care conține elemente capabile să deterioreze dispozitivul, plasați produsele în condiții speciale fără protecție suplimentară, așa cum este specificat în documentația inclusă cu fiecare dispozitiv, plasați elemente din beton armat direct deasupra dispozitivelor),
– Investitorul/Instalatorul (cumparatorul) nu a realizat documentatie fotografica a lucrarilor care dispar,
– Investitorul / Instalatorul (cumpărătorul) nu deține documentația verificărilor de service.

CAPITOLUL III – TERMENUL DE GARANȚIE

Producătorul oferă o garanție pentru perioada specificată în documentația tehnică și operațională (secțiunea privind condițiile generale de garanție) atașată dispozitivului. Perioada de garantie este de obicei de 10 ani, incepand de la data vanzarii produselor catre cumparator/client.

Pentru produsele pentru care producătorul nu furnizează documentație tehnică și operațională (alte dispozitive, accesorii), perioada de garanție este de 12 luni de la data vânzării produselor către cumpărător/client.

CAPITOLUL IV – PROCEDURA DE EXAMINARE A LITIGIILOR

Defectele produsului trebuie raportate direct producătorului în scris prin poștă (adresa: Moldova Chișinău MD 2075, str. Igor Vieru 3 ap. 25) sau prin e-mail (adresa: critex2023@gmail.com) imediat după descoperirea defectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la descoperirea defectului (defectelor).

Timpul de răspuns al Producătorului la o declarație de reclamație depusă în mod corespunzător este de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de către Producător. Perioada totală pentru examinarea unei reclamații și emiterea unui protocol de reclamație este de până la 30 de zile lucrătoare (cu posibilitate de prelungire în cazurile aflate în afara controlului garantului). Perioada maximă de reparație/înlocuire pentru produsele defecte este de 20 de zile lucrătoare de la data primirii reclamației.

Eșecul de a furniza o descriere detaliată a defectului, circumstanțele în care a apărut, nefurnizarea unui card de garanție și nefurnizarea informațiilor suplimentare solicitate de producător în procedura de reclamație cu privire la defect (defectele) și dispozitivul în sine poate rezulta în întârzierile în soluționarea reclamației din cauza lipsei datelor relevante necesare pentru identificarea produsului.

Producătorul își rezervă dreptul, în calitate de garant, de a evalua și califica defectele reclamate.

Este responsabilitatea cumpărătorului să protejeze produsul (produsele) găsit(e) a avea defect(e) în așteptarea inspecției vizuale și a testării necesare de către garant. Garantul poate efectua inspecții și teste în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii reclamației - părțile trebuie să convină asupra unei date convenabile. Cumpărătorul trebuie să permită garantului să efectueze inspecția și testarea, în caz contrar, cumpărătorul va fi considerat că a renunțat la reclamație.

Reprezentantul autorizat al producătorului decide dacă produsul defect poate fi reparat la locul de investiție. Defectul trebuie remediat în termen de 14 zile lucrătoare de la data acceptării cererii de garanție de către producător. Această perioadă poate fi prelungită în funcție de volumul reclamației. În cazul avariilor cauzate fără vina producătorului, sau în cazul unei reclamații nefondate, operațiuni precum călătoria, viziunea locală, repararea echipamentelor sunt supuse plății.

CAPITOLUL V – DISPOZIȚII FINALE

Garantia poate fi exercitata dupa plata integrala a produsului in conformitate cu termenii contractului convenit intre parti.

În cazul oricărei dispute care decurge din această garanție, instanța competentă să hotărască aceeași va fi instanța care are jurisdicție asupra garantului.

În aspectele care nu sunt reglementate de aceste condiții detaliate de garanție, se aplică prevederile relevante ale legislației poloneze, în special Legea din 23 aprilie 1964 privind Codul civil.